NÜFUS İDARİ PARA CEZALARI

2019 YILI CÜZDAN BEDELİ VE İDARİ PARA CEZALARI

TC Kimlik Kartı Bedeli
       22.50TL
Mavi Kart Bedeli        12.50TL

Uluslararası Aile Cüzdan Bedeli

     121.00TL

Evlendirme bildirim yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmeyenlere        61.00TL
Adres değişikliğini 20 iş gün içinde bildirmeme        71.00TL
Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunma  1.469.00TL 

Doğum olayını 30 gün içinde bildirmeyen, nüfus cüzdanını ve uluslararası aile cüzdanını kaybedenlere uygulanan idari para cezası 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayınlarak yürürlüğe giren 6661 sayılı Kanun ile uygulanmasına son verilmiştir.

Adres değişikliğini 20 iş günü içinde bildirmeyenlere uygulanan idari para cezası: 71,00 TL
(Cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılması halinde cezanın 3/4' ü uygulanarak indirime gidilir. )

Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara uygulanan idari para cezası: 1.469,00 TL
(Cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılması halinde cezanın 3/4' ü uygulanarak indirime gidilir.)

Vatandaşlarımıza uygulanan söz konusu para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ya da Mal Müdürlüğüne ödenir.

İdari para cezaları: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17/3 üncü maddesi uyarınca taksitli ödeme durumunda ilk taksitin tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde peşin ödenmesi koşulu ile birbirini takip eden birer ay arayla 4 eşit taksitte ödenir. Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde kalanın tamamı ödenir.

Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde, idari para cezası uygulanmaz.

Uygulanan idari para cezalarına karşı 5326 sayılı kabahatler kanununun 27 nci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.

Para Cezasını Gerektiren Haller ve İdari Para Ceza Miktarları aşağıda açıklanmıştır:

Yurt İçinde

1-Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, (bu görevlerini bu Kanunda öngörülen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine), Kayıt düzeltme, boşanma ve soybağına ilişkin vb. kararları on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan mahkeme yazı işleri müdürleri,
2-Ölüm olayını, ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren on gün içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan köy muhtarları ile gömme izin belgesi veren sağlık kuruluşu görevlileri,
3-Evlenme olayını, evlenme tarihini izleyen on günlük süre içinde nüfus müdürlüğüne göndermekle görevli kılınan evlendirme memurları, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 61,00 TL idari para cezası ile tecziye edilirler.
4-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50'nci maddesinde belirtilen Adres beyanı bildirim yükümlülüklerini 20 iş günü içinde yerine getirmeyen kişilere 71,00 TL, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara 1.469,00 TL idari para cezası Mülki İdare Amirlerinin kararı ile verilir.

Yurt Dışında

1-Yurtdışında yabancı makamlar önünde yaptıkları evlenme olayını 30 gün olan bildirme yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen vatandaşlarımıza yurtiçinde nüfus müdürlüklerince, yurtdışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca 71,00 TL idari para cezası verilir.
2-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 50'nci maddesinde belirtilen Adres beyanı bildirim yükümlülüklerini 20 iş günü içinde yerine getirmeyen kişilere, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara Yurtdışında verilen idari para cezaları, işlem sırasında mahalli para karşılığı verildiği ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir.

GENEL HÜKÜMLER

PARA CEZASINI GEREKTİREN HALLER

 

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem