Görev ve Yetkileri

İL NÜFUS ve VATANDAŞLIK  MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI 

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü

MADDE 5- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü, il nüfus ve vatandaşlık müdürünün yönetiminde nüfus müdürü, yeteri kadar şef ve memurdan oluşur.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün görevleri

MADDE 6- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İl içinde nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin mevzuata uygun ve düzgün bir biçimde yürütülmesini, nüfus kütüklerinin ve adres kayıtlarının eksiksiz, düzenli ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Valiliğin; Bakanlık, ilçeler ve diğer kuruluşlarla nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin haberleşmelerini yapmak,

c) İl müdürlüğüne gönderilen ödeneklerin kullanılması, tahakkuku ve taşınır iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

ç) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,

d) Vatandaşlık başvuru inceleme komisyonuyla ilgili sekreterya görevlerini yapmak.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 7- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Nüfus, vatandaşlık ve evlenme hizmetleri ile adrese ilişkin işlemlerin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, nüfus müdürlükleri ile evlendirme memurluklarını denetlemek, nüfus müdürlükleri ve evlendirme memurluklarının denetimine ait raporları değerlendirmek ve gereğini yapmak,

b) Gerektiğinde personele yetkisi dahilin de disiplin cezası vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname verilmesi için tekliflerde bulunmak,

c) Nüfus personelinin atama, yer değiştirme ve yükselmelerine ilişkin valiye teklifte bulunmak,

ç) Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinde Valinin danışmanlığını yapmak.

(2) İl idare şube başkanı olan il nüfus ve vatandaşlık müdürü, nüfus hizmetlerinin zamanında, etkin ve yasalara uygun şekilde yürütülmesinden, memurların çalışmalarının izlenip denetlenmesinden valiye karşı sorumludur.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli ilçe nüfus müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 8- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli ilçe nüfus müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kendisine bağlı olan büro, bölüm veya servisi yönetmek,

b) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlemlerini yürütmek,

c) Personelin özlük iş ve işlerini yürütmek,

ç) İl nüfus ve vatandaşlık müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli nüfus müdürü, büro işlerinin düzgün, zamanında, yasalara ve verilen emirlere uygun bir şekilde yürütülmesinden il nüfus ve vatandaşlık müdürüne karşı sorumludur.  

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli şefin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 9- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli şefin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kendisine bağlı olan büro, bölüm veya servisi yönetmek,

b) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlemlerini yürütmek,

c) Personelin özlük iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli nüfus müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü şefi büro işlerinin düzgün, zamanında, yasalara ve verilen emirlere uygun bir şekilde yürütülmesinden il nüfus ve vatandaşlık müdürüne ve il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünde görevli nüfus müdürüne karşı sorumludur.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü programcısının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10- (1) Programcının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kendisine verilen programlama çalışmaları ile ilgili görevleri verilen zaman planına göre yapmak, kontrol etmek ve çalışır duruma getirmek,

b) Programlarda meydana gelen değişiklikleri yapmak,

c) Yaptığı programları belgelemek, 

ç) Programların sistemde güvenli bir şekilde saklanması için gereken tedbirleri almak,

d) Programların geliştirilmesi veya tekrar düzenlenmesi için çalışmalar yapmak,

e) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri, ilçe nüfus müdürlükleri ve bunlara bağlı diğer temsilciliklerin bilgisayar ve yan donanımlarının aktif halde bulundurulması ve gerektiğinde Genel Müdürlük çağrı merkezi ile koordineli olarak çalışması MERNİS yazılımının işlerliğinin sağlanması ve yazılım ile ilgili gerekli programların yüklenmesi veya kaldırılması işlemlerini yapmak.

(2) Programcı, yukarıda belirtilen görevlerin mevzuata uygun düzenli, verimli, süratli etkin ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesinden il nüfus ve vatandaşlık müdürüne karşı sorumludur.

İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11- (1) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünün yazışma ve dosyalamaya ilişkin işlerini yürütmek,

b) Bütçe, tahakkuk ve ayniyat işlerini yapmak,

c) Personelin özlük iş ve işlemlerini yürütmek,

ç) Şefin verdiği diğer görevleri yapmak.

(2) İl nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü veri hazırlama ve kontrol işletmeni büro işlerinin yasalara ve verilen emirlere uygun olarak zamanında ve düzgün bir şekilde yürütülmesinden şefe karşı sorumludur.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem