Anayasa Değişikliği Halk Oylaması ile İlgili Açıklama

14 Şubat 2017 tarihli ve 29979 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 95 sayılı Karar ve eki 140/1 ve 140/11 sayılı Genelgeleri ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 15/02/2017 tarih ve 23447294-121.01-E.24711 sayılı yazısı ile,

Yüksek Seçim Kurulu’nun 11 Şubat 2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile “Anayasa Değişikliği Halk oylamasının 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 08.00’dc askıya çıkarılacak, 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17.00’de askıdan indirilecek ve 10 Mart 2017 Cuma günü kesinleştirilecektir.

Uygulamada birlikteliğin sağlanması ve hizmet sunumunda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması bakımından, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının ilgide kayıtlı kararı ve genelge örnekleri ekte gönderilmiştir.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 16 Şubat 2017. Perşembe günü saat 08:00 ile askı listelerinin indirilme tarihi olan 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17:00 saatleri arasında; askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiktik ya da nüfus olay bilgisi derişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim veri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sakin olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişilerin:
1) Müracaatları, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesinde belirtilenler tarafından yapılacaktır.
2) Bu kapsamda yapılan müracaatlarda kişilerden;

(a) Elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeleri ibraz etmeleri istenecektir. Söz konusu belgeler incelenecek, bir engel olmaması halinde adres beyanı tescil edilecektir. Herhangi bir belge ibraz edilememesi durumun da ise adres beyanı işleme alınarak 5490 sayılı Kanunun 60 inci maddesi gereğince işlem tesis edilecektir.

(b) Daha önce farklı bir aile tarafından beyan edilen adresin “birlikte oturma gerekçesi” nedeniyle beyan edilmesi ve halihazır da o adreste oturan kişi ile birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi halinde adres beyanı işleme alınacaktır.

(c) Beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında yer almadığının anlaşılması halinde, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi gereğince bu eksikliğin ivedilikle ilgili idarece giderilmesi sağlanacaktır.

(d) Öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden yurtta kaldıklarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri istenecektir.

(e) Özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilecektir.

(f) Bu madde kapsamında, imzalı ve onaylı adres beyan formu ile eki belgelerin birer örneği ilgiliye verilerek ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat etmeleri gerektiği belirtilecektir.

(g) Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeleri eklemek suretiyle askı süreci içinde herhangi bir yer ilçe nüfus müdürlüğüne de yapabilecektir. Başvuruyu alan ilçe nüfus müdürlüğü, başvuru belgelerini aynı gün ivedilikle adresin bulunduğu ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne faks, elektronik ortam veya e-içişleri üzerinden gönderecektir. Bu itibarla, ilçe nüfus müdürlükleri e-içişleri, e- posta adresleri ve faksta gelen bildirimleri herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde kontrol edecektir. Tescil edilen adres beyan formları ve eki belgeler ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilecektir.

3) Yerleşim yeri adresi yurt dışı olmakla birlikte askı listesinde güncel adresi ver almayan ve askı süresi içinde yurt içinde bulunan kişilerin yurt dışı adresini yerleşim veri adresi olarak beyan etmeleri durumunda, pasaportundan gerekli kontroller yapılacak, bir engel olmaması halinde adres beyanı tescil edilecektir. Tescil edilen imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneğini ve eklerini, Yurt Dışı İlçe Seçim Kumlu Başkanlığına veya ilçe seçim kurulları aracılığıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kumlu Başkanlığına iletmeleri gerektiği konusunda ilgiliye bilgi verilecektir.

4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öğrenci olan seçmenlerden pasaportu bulunmayanların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuduğuna dair öğrenci kimliği ve geçerli kimlik belgesi ile başvurmaları halinde 3 üncü maddede belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.

5) Belirtilen tarihler arasında posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacak ve işleme alınmama gerekçeleri ilgiliye bildirilecektir. İlçe Nüfus Müdürlükleri hafta içi saat 18:00, hafta sonu 09:00-16:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. İlgililere duyurulur.

© 2014 T.C. Rize Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü | Tüm Hakları Saklıdır. | Rizedeyiz Bilgi İşlem